Opsti podaci

Go down

Opsti podaci

Post  Admin on Fri Jan 23, 2009 4:27 pm

Општи подаци и потенцијали

Општина Сурдулица обухвата 628 км2 (0,71% од простора Србије), са 41 насељем просечне величине 15,3 км2. Сурдулица има 39 катастарских општина, 25 месних заједница и 11 месних канцеларија.

Општина има три просторне целине: плодно поље на југозападу са градским насељем и околним селима у која се сливало становништво, са незавршеним заливним системом, изузетно погодно за повртарство, затим побрђе погодно за воћарство и планински део са ливадама и пашњацима који погодује квалитетном сточарству. Општина располаже са 33.764ха пољопривредног земљишта, од чега су 4.591 ха оранице и баште, али зато 21.125 ха чине пашњаци или 63% и ливаде 7.113ха или 21%, што упућује на сточарство као основну пољопривредну делатност.

Поред погодности за квалитетну пољопривреду, Општина има изузетан потенцијал за развој туризма - Власинско језеро, са околним планинама Чемерник, Варденик, Плана.

Воде су посебно вредан потенцијал Општине, што је већ делом искоришћено (Хидроенергетски систем Власина 1, 2 и 3, и Фабрика чисте планинске воде Роса), али остају бројне могућности изградње мини хидроелектрана.

И поред природних погодности према простору и становништву (0,71% простора Србије и 0,30% становника), посебно забрињава ниско учешће друштвеног производа и дохотка у односу на, иначе низак ниво ових категорија у Србији (0,24%).

Индустрија и енергетика су носилац развоја Општине са 2.150 радника, потом пољопривреда, грађевинарство, уз високо учешће запослених у здравству 540 радника (болница, дом старих, домови здравља, амбуланте).

У Општини је запослено 6.008 радника у предузећима и установама, а незапослено је 3.767, од чега без квалификација 1.867 или 50%), те незапослени износе 62,7% од запослених, или чак 42,3% од активних лица. Сурдулица има и проблем неколико загађивача (Ливница, Вунизол, Симпо стилски намештај и др).

У целини посматрано, општина Сурдулица са природним богатствима (земљишта, вода, руда, шуме, екопољопривреда, етнотуризам, енергетика, хидропотенцијал, молибден, сига и др), те геостратешки положај, има реалне изгледе за убрзанији развој и виши квалитет живота.

Кретање становништва

За разлику од многих општина у Србији, становништво Сурдулице је већ од 1953. почело да опада, без обзира на развој индустрије и других привредних области. Очито да Србија није имала развојну демографску политику у циљу заштите територије, коју у читавом посматраном периоду обележава београдизација и провинцијализација осталог дела Србије. Средином 2003. године, у општини Сурдулица било је 21.935 становника, са тенденцијом даљег пада.

Евидентно опадање становништва Општине посебно је драматично пошто је у питању пригранична општина према Бугарској, те се очкује да ће држава Србија морати предузети посебне подстицајне мере за спречавање депопулације приграничних општина. Посебно је негативно то што је почела депопулација и у самом градском насељу Сурдулици, у периоду између 1991-2002. и поред прилива једног броја избеглица. Учешће градског становништва у укупном становништву Општине убрзано је расло од 1948. када је исносило 8,9% до 1991. са 45,6% и даље али са благим порастом од 46,4% у 2002.г.

У посматраном дугом периоду од 1953. до 2002.г., становништво села драстично је смањено, чак за 18.918 лица, те је у 2002.г. у селима живело свега 12.628 становника.

Запосленост и привредни развој

Један од основних показатеља нивоа развијености је и број запослених радника, посебно у односу на укупно становништво. Оптимална запосленост износи око 42% од броја становника посматране територије.

У најуспешнијој 1989. години било је запослено 6.492 радника, да би са благим падом у Општини, и поред привредног посртања Србије, број запослених послењих година био и даље преко 6.000 радника. У односу на број становника у 2003.г., број запослених износио је 27,4%, док је оптимална запосленост 42%.

Синтезни показатељи нивоа привредне развијености су друштвени производ и доходак (ДП умањен за амортизацију), који су се протеклих година у асолутним показатељима повећавали, а у реалним смањивали. У базној 2003. години, на простору Општине остварено је 1.949.805.000 динара ДП, што је 0,24% од ДП Србије и 1.625.158.000 динара дохотка. У односу на једног становника то је 74.090 динара, или 83,9% од просека Србије.

Од укупно оствареног дохотка у 2003.г., у друштвеној својини реализовано је 46,5%, у приватној 21,3%, у мешовитој 28,5%, а остало у задружној и државној својини.

У структури оствареног дохотка, далеко је највеће учешће индустрије, електропривреде и производње воде - 65,5%, затим трговине, туризма и угоститељства 13,7%, док је нереално мало учешће пољопривреде шумарства и рибарства - свега 10,3%.

Мало учешће пољопривреде, шумарства и рибарства условљено је екстензивном пољопривредом, али и недовољним обухватом укупних резултата ове области.

Општина Сурдулица и поред природних потенцијала, високог учешћа индустрије у оствареном дохотку, релативно задовољавајућег нивоа запослености према Србији, ипак заостаје за иначе ниским нивоом дохотка Србије, мерено на 1 становника - свега око 84% од просека Србије. По том критеријуму Сурдулица спада у недовољно развијене општине.
Буџетска средства у 2003.г. у Сурдулици износила су 118 милиона динара или свега 0,16% од буџета Србије, а по једном становнику 5.392 динара што је свега 56,2% од буџета по становнику Србије. Промет у трговини на мало по становнику 2003.г. био је 62,8% од просека Србије, а број телефонских претплатника 59,5% од просека Србије.
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 1032
Join date : 2009-01-13
Age : 27
Location : Surdulica

View user profile http://surdulica.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum